Zadzwoń do nas: 22 423 60 10

Odwiedź nas 24/h: ul. Mazowiecka 42, 05-502 Bobrowiec

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Patrycja Kurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Lecznica Weterynaryjna Dobry Wet” z siedzibą w Bobrowcu (05-502), ul. Mazowiecka 42. NIP 5251820967, REGON 011827194 (zwaną dalej „Lecznicą”). 

2. W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) realizacji usługi;

2) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora w szczególności:

3) Ew. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zrealizowaną przez Lecznicę usługę  [art. 6 ust.1 lit. f) RODO].

3. Czy mogą nie podać swoich danych, lub podać fałszywe dane?

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji usługi – bez podania przez Panią/Pana danych osobowych realizacji usługi nie będzie możliwe. Podawanie fałszywych danych podlega odpowiedzialności karnej art. 273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 ze zm.) 

4. Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez administratora innym podmiotom?

Tak – Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane np.: naszym podwykonawcom świadczącym usługi na naszą rzecz; podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, fakturowania i rozliczania umów, archiwizowania, dokumentowania, doradztwa prawnego lub podatkowego.

Pani/Pana dane będą przechowywane:

    • W formie papierowej w siedzibie lecznicy, 
    • W formie elektronicznej na dyskach administrowanych przez Lecznicę,
    • W formie elektronicznej na dyskach chmurowych administrowanych przez „Google Poland S.P.  Z.O.O.”

5. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 25 lat, chyba że prawo powszechnie obowiązujące wymaga dłuższego okresu ich przechowywania, lub prawnie uzasadniony interes prawny administratora.

 

6. Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.

W określonym w RODO zakresie przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

© Lecznica Weterynaryjna Dobrywet Patrycja Kurska